RODO

Klauzula Ochrony Danych

Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest ABC COMPLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Bielska 42A, 09-402 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000711435, NIP 7743238300, nr REGON 36908986000000, kapitał zakładowy 5000,00 zł, adres: ul. Bielska 42a, 09-402 Płock, (dalej „ADMINISTRATOR”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji usług świadczonych przez ADMINISTRATORA na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
 • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez ADMINISTRATORA na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes ADMINISTRATORA),
 • wysyłania informacji handlowych przez ADMINISTRATORA na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona ADMINISTRATOROWI przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu ADMINISTRATORA.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów współpracujących z ABC COMPLEX POLSKA Sp. z o.o. w celu realizacji zapytań/ zamówień biznesowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez ADMINISTRATOR a oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ADMINISTRATOR a, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez ADMINISTRATORA oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu).
  2.  jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do ADMINISTRATORA o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne ADMINISTRATOROWI do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile ADMINISTRATOR nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego ADMINISTRATORA;
  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez ADMINISTRATORA na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z ADMINISTRATOREM, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego ADMINISTRATORA;
  5. ADMINISTRATOR przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji ADMINISTRATOR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością ADMINISTRATOR poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do ADMINISTRATORA. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody ADMINISTRATOR nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub ADMINISTRATOR nie potrzebuje już określonych danych albo, kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) ADMINISTRATOR nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. Nie zbieramy danych osobowych oraz nie mierzymy zachowań naszych użytkowników, żeby wysyłać zindywidualizowane oferty. Zbieramy m.in. informacje odnośnie daty utworzenia konta oraz daty ostatniego logowania.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z ADMINISTRATOREM. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez ADMINISTRATORA.
 8. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych można się kontaktować z ADMINISTRATOREM poprzez adres email: biuro@abccomplex.eu, lub pisemnie na adres siedziby ADMINISTRATORA wskazany w punkcie 1 niniejszej klauzuli.

Klauzula RODO dla Partnerów: plik do pobrania